HQD Super Pro Golden Tobacco

HQD Super Pro - Golden Tobacco

Chuť zlatého tabáku v každém potahu! Jednorázová e-cigareta HQD Super Pro přináší nejen stylový doplněk s špičkovou chutí a hustým dýmem, ale také se pohodlně vejde do kapsy. S obsahem nikotinu 20 mg/ml nemá tato e-cigareta žádná tlačítka – stačí jen potáhnout a vape se automaticky spustí! O nabíjení nebo doplňování liquidu se nemusíš starat, protože jsme to za tebe již udělali! S výdrží až 600 potahů, což je dvakrát více než u HQD Cuvie, představuje HQD Super Pro vylepšenou verzi s dvojnásobnou výdrží. Jakmile dochází šťáva v HQD Super Pro, poznáš to jednoduše podle blikání LED na spodku.

Technická specifikace HQD Super Pro jednorázové elektronické cigarety

Obsah Balení:
1x jednorázová e-cigareta HQD

Parametry:
Objem liquidu: 2ml
Obsah nikotinu: 20mg/ml
Kapacita baterie: 550mAh
Počet potahů: až 600
Nikotin na potah: 78.2 mcg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 Toxický při požití.
  • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P280 Používejte ochranné rukavice.
  • P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
  • P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výrobce: HQD


Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.
Skladujte výrobek v temnu a suchu při pokojové teplotě.
Tento výrobek obsahuje nikotin (nevztahuje se na jednorázové elektronické cigarety bez obsahu nikotinu), který je vysoce návykovou a toxickou látkou. Výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky.
Varování: Výrobek není vhodný pro osoby mladší 18 let, nekuřáky, těhotné a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem, nemocemi jater nebo ledvin, diabetiky, astmatiky, osoby trpící gastritidou, žaludečními vředy nebo refluxní chorobou jícnu, osoby citlivé na uvedený obsah látek, osoby užívající léky, jejichž účinek by mohl nikotin ovlivňovat.
Návod k použití: Vyjmout z obalu. Roztrhnout sáček. Vyjmout elektronickou cigaretu ze sáčku. Vložte do úst a potáhnout.
Skladování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v čistém a suchém prostředí.


Hodnocení

Založeno na 3 hodnocení Přidat hodnocení

NENECHTE SI UJÍT HQD NOVINKY