HQD Cuvie Ice Mango

HQD CUVIE - ICE MANGO

Perfektně sladká a osvěžující ledová chuť tropického manga! Jednorázová e-cigareta HQD Cuvie, přenosná a stylová, přináší vynikající chuť a hustý dým. Obsah nikotinu v této peci činí 18 mg/ml. Bez tlačítek – stačí jen potáhnout a vape automaticky spustí! Bez starostí o nabíjení nebo doplňování liquidu - vše je již za tebou! S kapacitou až 300 potahů je HQD Cuvie ideální volbou. Jakmile dochází šťáva v HQD Cuvie, poznáš to jednoduše podle blikání LED na spodku.

Technická specifikace HQD Cuvie jednorázové elektronické cigarety

Obsah Balení:
1x jednorázová e-cigareta HQD

Parametry:
Objem liquidu: 1.25ml
Obsah nikotinu: 18mg/ml
Kapacita baterie: 280mAh
Počet potahů: až 300
Nikotin na potah: 55.6 mcg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 Toxický při požití.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • EUH208 Obsahuje dipenten, cyclohexanepropanoic acid, 2-propen-1-ylester,pin-2(3)-en. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let.
  • P280 Používejte ochranné brýle.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lzevyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte lékaře.
  • P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. 

Výrobce: HQD


Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.
Skladujte výrobek v temnu a suchu při pokojové teplotě.
Tento výrobek obsahuje nikotin (nevztahuje se na jednorázové elektronické cigarety bez obsahu nikotinu), který je vysoce návykovou a toxickou látkou. Výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky.
Varování: Výrobek není vhodný pro osoby mladší 18 let, nekuřáky, těhotné a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem, nemocemi jater nebo ledvin, diabetiky, astmatiky, osoby trpící gastritidou, žaludečními vředy nebo refluxní chorobou jícnu, osoby citlivé na uvedený obsah látek, osoby užívající léky, jejichž účinek by mohl nikotin ovlivňovat.
Návod k použití: Vyjmout z obalu. Roztrhnout sáček. Vyjmout elektronickou cigaretu ze sáčku. Vložte do úst a potáhnout.
Skladování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v čistém a suchém prostředí.


Hodnocení

Založeno na 3 hodnocení Přidat hodnocení

NENECHTE SI UJÍT HQD NOVINKY